Principper for aktivitet i ALPI Hallerne

Det er bestyrelsens ønske, at ALPI Hallernes faciliteter bruges mest muligt af flest muligt.

Organiseret aktivitet

De til hallen knyttede idrætsafdelinger er primærbrugerne af hallernes faciliteter. Dette gælder såvel de daglige træningstider, som de aktiviteter der afvikles i weekenderne. I hverdagene ligger aktivitetstimerne primært i tidsrummet fra kl. 15.00 - 22.00. Disse aktiviteter fastlægges i god tid forud for hver indendørssæson. Dette sker ud fra de principper for halfordeling som bestyrelsen vedtager. (Se særskilt princip for dette).

En anden af hallernes primærbrugere er skolerne i Lind, der har adgang til at booke faciliteterne på hverdage mellem kl. 08.00 og 15.00.

Når den årlige fordeling af haltider har fundet sted, er der typisk et antal timer, hvor der ikke er aktivitet. Hallens bestyrelse ønsker, at der kontinuerligt er fokus på at sikre den mest optimale udnyttelsesgrad af faciliteterne. Derfor arbejdes der på at sikre mere aktivitet ved flere indsatser.

Uorganiseret aktivitet

Hallens bestyrelse ønsker opdyrket muligheder for at få mest mulig aktivitet i faciliteterne, og det skal derfor forsøges at få de uorganiserede idrætsudøvere til at bruge faciliteterne. Klubløse med trang til bevægelse forsøges aktiveret gennem mulighed for Pay ’n’ Play aktiviteter.

Udlejning:
Faciliteterne forsøges kommercielt udlejet til organisationer, virksomheder m.fl. der kan have en interesse i at dyrke motion og bevægelse i faciliteterne.
Hallens café-forpagter kan ligeledes leje ikke i forvejen bookede faciliteter til gæster, der har leje café eller mødelokalet til arrangementer.

Udlån:
Er der stadig ledig kapacitet forsøges denne aktiveret gennem udlån til organisationer, enkeltpersoner, uorganiserede fællesskaber m.fl. der kan få dækket et behov for socialt fællesskab og motion. Dette kunne f.eks. være dagplejemødre m.fl.

Ad hoc brug / Åben hal:
Det er et ønske, at børn i Lind området får et forhold til ALPI Hallerne, der får dem til at søge mod hallerne og til sunde fritidsinteresser. Derfor skal det være muligt for børn at bruge faciliteterne i det omfang disse ikke er optaget af nogen af ovenstående brugere. Hallen stiller et udvalg af bolde til rådighed, for at sikre at der kan udfoldes aktivitet i hallerne. Dette kunne være fodbolde, harpiks frie håndbolde, badminton bolde, volleybolde, basketbolde m.m. Disse kan lånes fra en til formålet indrettet kasse. Der skiltes med at aktivitet sker på eget ansvar og at ordningen bygger på tillid til at der ryddes op efter leg, og at rekvisitter leveres tilbage i ”kassen” efter brug. Hallens bestyrelse ønsker, at ”Åben hal” tider markeres og synliggøres på infoskærme i de ledige tider i hallerne i tidsrummet fra kl. 15 og frem til første organiserede aktivitet i den enkelte hal.

Mål:
Med ovenstående har bestyrelsen en forventning om at aktivitetsniveauet og belægningen på faciliteterne vil kunne ses udviklet i en positiv retning.

Således vedtaget af ALPI Hallernes bestyrelse, Lind oktober 2020

ALPI HALLEN

Kollundvej 33

DK-7400 Herning

Tel.: +45 9722 5253

alpi{at}alpihallerne.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag til fredag kl. 08.00 - 22.00

Lørdag og søndag efter
aftale/stævner/arrangementer